Turn On Javascript please for correct site working!

TEL  016/820 700
CONTACT

 

BA Vrijwilliger

De wet betreffende de rechten van vrijwilligers verplicht organisaties om vanaf 01/01/2007 een verzekering BA af te sluiten voor de organisatie;(voor schade aan de organisatie, de begunstigde, collega's of derden, zowel tijdens de uitvoering van de activiteit, als onderweg van en naar de plaats van de activiteit. Verzekering contractuele aansprakelijkheid is niet verplicht.

Een verzekering rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen is ook nog niet verplicht. Het is echter raadzaam om de vrijwilligers ook op dat vlak te beschermen. Rechtsbijstand gaat over de ondersteuning van de vrijwilliger als hij/zij betrokken raakt in een rechtszaak, om experten te kunnen aanduiden, een advocaat te betalen, kortom ervoor te zorgen dat de rechten van de persoon in kwestie zo goed mogelijk verdedigd worden.

Een polis 'lichamelijke ongevallen' kan apart afgesloten worden of door uitbreiding van de polis 'arbeidsongevallen' als de organisatie met betaald personeel en met vrijwilligers werkt.

Verzekeringen BA zijn over 't algemeen geen dure polissen.
Indien men geen aparte verzekering ‘rechtsbijstand’ wil of kan afsluiten, is het verstandig om eens bij de verzekeraar te polsen of er geen clausule rechtsbijstand in de polis BA kan worden opgenomen. Ook dat is niet zo duur.
De duurste verzekering is die voor lichamelijke ongevallen, waarbij de prijs afhangt van het risico en de reikwijdte van de dekking. Polissen lichamelijke ongevallen verschillen wel eens, afhankelijk van wat er vergoed of uitgekeerd wordt en hoelang.
Er zijn echter ook manieren om de prijs van verzekeringen te drukken:
- een hogere franchise toelaten (dan betaalt de organisatie meer uit eigen zak als er iets gebeurt),
- zoeken naar formules van collectieve verzekeringen (hoe groter de spreiding van het risico, hoe lager de premie)
- door in te spelen op het aanbod van lokale en provinciale overheden of van de Vlaamse Gemeenschap.

Aanpassing familiale polis. Er zal een bepaling in de BA polis privé-leven gezet worden dat vrijwilligerswerk steeds geacht wordt deel uit te maken van het privé-leven van de persoon in kwestie. Indien de vrijwilliger geen bescherming geniet wat betreft de BA omdat de organisatie niet onder toepassing van artikel 5 en 6 valt, zal de verzekeringsmaatschappij geen tussenkomst kunnen weigeren.
Omdat de vrijwilliger beschermd moet worden 'tijdens' het verrichten van vrijwilligerswerk, en tijdens ook op weg van en naar de activiteiten betekent, zal een bepaling worden toegevoegd in de polis BA motorrijtuigen. Hierdoor zal de vrijwilliger, ook als die 'in opdracht' van het vrijwilligerswerk rijdt, beroep kunnen doen op de eigen autoverzekeringspolis (artikel 8 bis).  De feitelijke verenigingen die niet onder het toepassingsgebied van artikel 5 van de wet vallen, vallen evenmin onder het toepassingsgebied van artikel 6. Die feitelijke verenigingen moeten dus geen verzekering BA sluiten. De schadelijder kan zich immers wenden tot de vrijwilliger persoonlijk. Deze zal zich uit de slag moeten trekken via zijn familiale verzekering (als hij er een heeft). Niets sluit echter uit dat ook deze feitelijke verenigingen een verzekeringspolis afsluiten om zowel leden als vrijwilligers te beschermen. Aan te raden dus!

feedcontent: 
1